•    
    • درباره بانک
    • مدیران / مدیریت شعب استانها
    •  
     اعضای هیات مدیره

     آقای علی آعبدالله آقای عبدالمجید پورسعید

     رئیس هیات مدیره

     مدیرعامل و عضو هیات مدیره
     آقای مجید شایسته آقای هادی قدیمی
     نایب رئیس هیات مدیره عضو هیات مدیره

     آقای مجتبی شیروانی هرندی آقای دکترسعید قربانی
     عضو هیات مدیره

     عضو هیات مدیره

     آقای حجت اله قاسمی صیقل سرایی
     عضو هیات مدیره

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به بانک ایران زمین می باشد.
مجری: پورتال سامان