•    
    • درباره بانک
    • مدیران / مدیریت شعب استانها
    •  
     مدیران ارشد

     آقای داود فصیحی آقای عباس اصلانی فر
     مدیریت حوزه مدیرعامل و دبیرخانه مدیریت بازرسی
     تلفن: 26401534 تلفن: 42752200
     دورنگار: 26401578 دورنگار: 42752220
     آقای سید محمدحسین استاد آقای عباس علی گل زاده بائی
     مدیریت روابط عمومی مدیریت حقوقی
     تلفن : 26401556 تلفن : 22913930
     دورنگار: 26401556 دورنگار: 22913930
     مدیریت ریسک و تطبیق مدیریت مبارزه با پولشویی
     تلفن : 22913888 تلفن : 22913888
     دورنگار : 22913888 دورنگار : 22913888
     آقای رحیم مهبود آقای مهدی عباس نیا
     مدیریت حسابرسی داخلی مدیریت شبکه و امنیت سیستم و سخت افزار
     تلفن: 42752000 داخلی 454 تلفن : 25932133
     دورنگار: 45752000 داخلی 449 دورنگار : 22913893
     آقای نادر بهمنی آقای سیدمهدی دبیری
     مدیریت بانکداری الکترونیک مدیریت تولید و پشتیبانی نرم افزار
     تلفن: 22913868 تلفن: 26401533
     دورنگار: 26401569 دورنگار: 26401553
     آقای غلامرضا چیذری آقای علیرضا میرزایی
     مدیریت برنامه ریزی و استراتژیک و سازمان مدیریت حراست و انتظامات
     تلفن: 26401582 تلفن: 22913864
     دورنگار: 22913866 دورنگار: 22913895
     آقای ابراهیم جلیل پور آقای اصغر امیرشکری
     مدیریت سرمایه انسانی مدیریت آموزش
     تلفن: 42752000 داخلی 341 تلفن: 24752000داخلی330
     دورنگار: 4275200 داخلی 348 دورنگار: 42752000 داخلی 333

     مدیریت اطلاعات اعتباری و اعتبارسنجی مدیریت بین الملل
     تلفن: تلفن :
     دورنگار: دورنگار : 26401549
     آقای یحیی حسینی فر
     مدیریت اعتبارات و نظارت مدیریت پیگیری و وصول مطالبات
     تلفن : 26401538 تلفن : 26401535
     دورنگار : 26401544 دورنگار: 22913865
     آقای مصطفی یزدانجو
     مدیریت شعب استانها مدیریت بازاریابی
     تلفن:42752000 داخلی 447 تلفن: 42752000 داخلی 443
     دورنگار: 42752000 داخلی 443 دورنگار: 42752000 داخلی 400
     آقای ابراهیم کسنویه آقای حسین قادر نظری
     مدیریت پشتیبانی مدیریت مهندسی و املاک
     تلفن: 24750000 داخلی 794 تلفن: 42752420
     دورنگار: 26401529 دورنگار: 42752425
     آقای حمید رضا اسدی خمامی
     مدیریت خزانه داری مدیریت حسابداری،تحلیل آمار و اطلاعات
     تلفن: 22913874 تلفن: 2475000 داخلی 685
     دورنگار: 22913890 دورنگار: 22913879
     مدیریت سرمایه گذاری، سهام و امور مجامع
     تلفن:
     دورنگار:

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به بانک ایران زمین می باشد.
مجری: پورتال سامان