•    
    •  
     سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
      سپرده سرمایه گذاری مدت دار یکساله :
     •  حداکثر                      15%
      مفقودی،سرقت و یا معدوم شدن برگ سپرده سرمایه گذاری:
     در صورت مفقودی یا سرقت برگ سپرده سرمایه گذاری بلند مدت صاحب حساب میتواند به شعبه بانک مراجعه و نسبت به تنظیم اقرارنامه اقدام و شعبه نیز یک برگ سپرده را با همان شماره حساب و با مشخصات قبلی صادر و پس از مهر المثنی به صاحب حساب تحویل می نماید.
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به بانک ایران زمین می باشد.
مجری: پورتال سامان