•    
    •  
     سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
     در حال حاضر سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک به شرح ذیل می باشد :
     سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار عادی :
                                         حداکثر  %10
                                              

      

      

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به بانک ایران زمین می باشد.
مجری: پورتال سامان