•    
    •  
     سپرده قرض الحسنه جاری
     سپرده قرض الحسنه جاری یکی از مهمترین ابزارها در مبادلات پولی و بازرگانی میباشد.که بانک بر اساس قرار داد منعقده با متقاضی ، به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح می نماید. برداشت و یا انتقال از این حساب می تواند از طریق چک، کارت های الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز انجام پذیرد.
     بانک ایران زمین با توجه به شرایط افتتاح این حساب برای مشتریان خود نسبت به افتتاح حساب جاری اقدام می نماید و دسته چک به آنها تحویل میدهد.
     صاحبان حساب جاری در بانک ایران زمین میتوانند در شعب بهم متصل در سراسر کشور بوسیله برگ چک ، پرداختهای خود را در وجه خود یا دیگران انجام و یا وجوه خود را به این حساب واریز نمایند.

      

     شرایط افتتاح حساب برای شخص حقیقی:
     بانک می تواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی نماید:
     • داشتن حداقل 18 سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه
     • نداشتن سابقه چک برگشتی.
     • حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده 21 قانون صدور چک
     • نداشتن بدهی غیر جاری
     • معرفی فردی به عنوان وکیل برای شخص خاص
     • برای شخص حقیقی خارجی علاوه بر موارد فوق، داشتن گذرنامه معتبر به همراه اجازه (پروانه) اقامت دائم و یا اشتغال الزامی است
     شرایط افتتاح حساب برای شخص حقوقی:
     بانک می تواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی نماید:
     • دارا بودن شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو می باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضا می باشند، به شرح مندرج در شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی
     • شخص حقوقی باید در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و یا شرکت در شرف تاسیس باشد
     • ارائه مستندات مثبته در خصوص تاسیس و همچنین اختیارات و وظایف قانونی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده و نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ندارد
     • ارائه تائیدیه از وزارت خارجه برای سفارت خانه ها ، سازمان ها و نهادهای بین المللی
     • نداشتن سابقه چک برگشتی
     • حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده 21 قانون صدور چک
     • نداشتن بدهی غیر جاری
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به بانک ایران زمین می باشد.
مجری: پورتال سامان