•    
    •  
     شرایط سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت مشترک
     سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت مشترک عبارتند از :
     شخص یا اشخاص حقیقی می توانند به صورت مشترک، حساب های سپرده سرمایه گذاری افتتاح نمایند.
      در حساب های مشترک لازم است :
     • نحوه و چگونگی برداشت از حساب به صورت انفرادی و یا مشترک تعیین و اعلام شود.
     • نحوه و ترتیب استفاده از حساب و سود آن (برای سپرده های بلند مدت) مشخص شود.
     • میزان سهم هریک از صاحبان حساب تعیین شود.
      افتتاح حساب از طریق وکیل، قیم و وصی:
     • قیم میتواند به نام صغیر، حساب سپرده افتتاح نماید، و با اجازه کتبی از اداره امور سرپرستی دادگستری میتواند از حساب برداشت نماید.
     • در افتتاح حساب توسط قیم، وصی و یا از طریق وکالت، وکیل می تواند با ارائه وکالت نامه رسمی (ثبتی) موکل حساب سپرده به نام موکل خود در بانک افتتاح نماید.
     • وصی میتواند براساس وصیت نامه و به حکم دادگاه برای وارث صغیر، حساب سپرده افتتاح نماید

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به بانک ایران زمین می باشد.
مجری: پورتال سامان